Dr. G.P. Gupta

Kailash Hospital, Noida

Designation : Gen & Laparoscopic Surgeon

Areas of Expertise : Laparoscopic Surgeon

Qualification : MS, FMAS

Normal OPD Premium OPD
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
10:00AM - 1:00PM
N/A
N/A
11:30AM - 2:00PM
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5:00PM - 7:00PM
N/A
5:00PM - 7:00PM
N/A
5:00PM - 7:00PM
N/A
N/A
11:00AM - 1:00PM
N/A
N/A
11:00AM - 1:00PM
N/A
N/A
N/A
N/A
7:00PM - 9:00PM
N/A
N/A
N/A
N/A

Get in Touch

Scroll to Top